WishPost 物流渠道支持的各路向目的国/地区的运费是多少?(包括:德国、比利时、英国)

德国价卡 - Wish 邮智选经济渠道:

普通产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 50g

6.59

52.20

51g - 2000g

8.24

81.87

特殊产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 50g

7.14

90.66

51g - 2000g

8.24

101.65

德国价卡 - Wish 邮智选标准渠道:

普通产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 165g

16.26

80.75

166g - 250g

22.46

43.32

251g - 2000g

22.99

41.18

特殊产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 50g

22.46

2.67

51g - 204g

18.72

77.54

205g - 2000g

23.53

54.01


比利时价卡 - Wish 邮智选经济渠道:

普通产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 2000g

10.10

76.02

特殊产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 2000g

10.10

80.10

比利时价卡 - Wish 邮智选标准渠道:

普通产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 300g

22.34

87.77

301g - 2000g

24.47

71.81

特殊产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 300g

22.34

87.77

301g - 2000g

24.47

71.81

 

英国价卡 - Wish 邮智选经济渠道:

普通产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 70g

9.67

69.02

71g - 2000g

8.70

73.37

特殊产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

<= 150g

9.67

73.37

151g - 2000g

9.67

95.11

英国价卡 - Wish 邮智选标准渠道:

普通产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

0 g - 2,000 g

16

46.5

特殊产品:

重量段 (g)

操作费 (RMB)

公斤费 (RMB)

0 g - 2,000 g

16

62.5


文章内容来源:wish商户官方网站